Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Urbanisme > Participació POUM

Període de participació ciutadana en l'avenç de formació del POUM

L'Ajuntament de Vilanova de Prades va procedir a la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En el programa de participació ciutadana aprovat pel ple, es van preveure les següents actuacions:

1. Anunci en els dos mitjans de comunicació escrita comarcal i en un d'abast provincial.

2. Utilitzar el sistema de veu pública per altaveus a la població per informar de l'obertura del termini d'exposició pública, i es posaren anuncis en els llocs de més concurrència de la població.

3. Publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

4. Tenir disponible la documentació per a consulta de tots els interessats a la següent pàgina web: http://www.vprades.altanet.org

5. Facilitar una adreça de correu electrònic en la qual s'hi podien presentar els suggeriments que es considerin oportuns.

6. Organitzar una exposició pública, oberta als ciutadans i ciutadenes del municipi, per tal de donar a conèixer els treballs d'elaboració del POUM. Aquesta exposició pública va iniciar-se amb una reunió informativa oberta a tots els interessats. Aquesta es va convocar per mitjans que garantien un general coneixement a la població.

7. En el cas que per a l'aprovació inicial del POUM es plantegéssin modificacions substancials en relació a les previsions de l'avanç del planejament, s'efectuaria una segona reunió informativa amb tots els interessats.

Qualsevol persona podia presentar suggeriments, al·legacions i noves propostes d'ordenació. Aquestes es podien presentar a les oficines municipals o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: aj.vprades@altanet.org


 

MEMÒRIA


Memòria informativa


Fitxer servei patrimoni arquitectònic 

PLÀNOLS


Informatiu topogràfic del terme municipal


Informatiu estructura general i orgànica del territori, segons planejament vigent


Informació qualificació del sòl segons text refós de les normes subsidiàries de Vilanova de Prades (Octubre 1992)


Normatiu estructura general i orgànica del territori Règim del sòl

Normatiu delimitació del sòl urbà polígons d'actuació i sectors del sòl urbanitzable

Normatiu qualificació del sòl urbà i urbanitzable. Proposta de llistat de catàleg

Normatiu qualificació del sòl no urbanitzable


Normatiu catàleg específic de masies i cases rurals