Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Urbanisme > inicial POUM

Aprovació inicial del POUM

El Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, en la seva sessió del passat 30 d’abril de 2011, va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Després va trobar-se en fase d’informació pública per un termini d’un mes, per tal que els interessats puguéssin consultar l’expedient i presentar les al·legacions que consideréssin convenients.

També es va sotmetre a informació pública l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, per un termini de 45 dies.

L’expedient complert es podia consultar a les oficines municipals, situades al Carrer Major número 3, el següents dies i hores:

- Dilluns, dimecres i divendres, de les 16 a les 18 hores.
- Dimarts i dijous de les 10 a les 12 hores.

La documentació complerta també es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web.

La documentació que se sotmetia a informació pública és:

- Expedient administratiu complert.
- Memòria informativa i memòria d'ordenació
- Normes urbanístiques i annexos
- Fitxes urbanístiques totals
- Estudi de mobilitat de Vilanova de Prades
- Informe de sostenibilitat ambiental.

Descarrega't des d'aquí la següent documentació:


Estudi de mobilitat de Vilanova de Prades

Memòria informativa i memòria d'ordenació

Normes urbanístiques i annexos

Fitxes urbanístiques totals

Informe de sostenibilitat ambiental de Vilanova de Prades 1

Informe de sostenibilitat ambiental de Vilanova de Prades 2

Informe de sostenibilitat ambiental de Vilanova de Prades 3

Informe de sostenibilitat ambiental de Vilanova de Prades 4

Informe de sostenibilitat ambiental de Vilanova de Prades 5

Informe de sostenibilitat ambiental de Vilanova de Prades 6

Informe de sostenibilitat ambiental de Vilanova de Prades 7


Plànol informatiu topogràfic i àmbit del terme municipal


Plànol informatiu estructura general i orgànica del territori, segons planejament vigent


Plànol informatiu qualificació del sòl segons text refósde les normes subsidiàries de Vilanova de Prades (octubre 1992)


Plànol normatiu estructura general i orgànica del territori (règim del sòl)


Plànol normatiu delimitació del sòl urbà i polígons d'actuació


Plànol normatiu qualificació del sòl urbà, proposta de pre-catàleg de patrimoni, proposta de l'ordenació de l'edificació dels P.A. i alineacions rasants


Plànol informatiu qualificació del sòl no urbanitzable


Plànol normatiu pre-catàleg específic de masies i cases rurals


Plànol normatiu representació gràfica de la xarxa natura 2000